Публікаційна етика

Публікаційна етика

Всі учасники публікаційного процесу - редактори, автори, рецензенти – мають дотримуватися нижчеподаних норм, які відповідають принципам, розробленим міжнародним Комітетом з  публікаційної етики (COPE). http://publicationethics.org/resources/guidelines). Усі видавничі процедури, починаючи від першого контакту між автором та редакцією аж до видруку тексту зберігатимуться редакцією у таємниці й не удоступнюватимуться третім особам. Все листування між зацікавленими сторонами здійснюватиметься через пошту редакції). 

 

Український історичний огляд/Ukrainian Historical Review є науковим часописом, в якому процесові зовнішнього рецензування підлягають ВСІ статті та публікації джерельних матеріалів (за винятком рецензій, звітів про конференції тощо, за оцінку яких відповідальність несе редакція). Процес рецензування текстів є анонімним і передбачає т зв. сліпу процедуру (без удоступнення зацікавленим сторонам даних про Автора та Рецензента) на основі формуляру рецензії. За пошук рецензента відповідає редакція. Конфіденційність є головною умовою рецензування текстів, а висновки рецензента тареакція на них автора не розголошуватимуться редакціє, що, однак, не виключає можливості для рецензента й автора висловити свою позицію у публічному просторі. Всі рецензовані тексти та рецензії на них зберігатимуться в редакційному архіві. Передруки окремих раніше публікованих матеріалів можливі лише на спеціальне замовлення редколегії із вказівкою цієї обставини у вихідних даних.

 

Автори

Факт подачі автором матеріалу до редакції часопису є тотожним підтвердженню ним свого авторства. Всі співавтори, а також колеги автора, які допомагали в написанні матеріалу, повинні бути чітко зазначені. У рукопису у вигляді покликів і (або цитувань) повинні бути чітко зазначені всі джерела інформації, на основі яких його зконструйовано, включно з власними опублікованими чи підготованими до друку працями. Текстуальні запозичення без вказівки їх походження неприпустимі. Автор повинен уникати самоплагіату – механічного відтворення частин своїх попередніх праць без чіткої вказівки на цю обставину або паралельної подачі аналогічного матеріалу (у т. ч. іншою мовою) в інші часописи. У разі з’ясування такого факту редколегією Український історичний огляд/Ukrainian Historical Review, вона має право відмовити у розгляді поданого автором матеріалу. Подані у тексті зображення, схеми та таблиці повинні містити вказівку на їх походження і авторство, а у разі потреби бути підтвердженими письмовим дозволом їх авторів. Авторові слід уникати образливих чи зневажливих зауваг, іронії, сарказму тощо, спрямованих проти інших дослідників. 

 

Рецензенти 

Приймаючи на себе обов’язок рецензування поданого до часопису матеріалу, рецензент повинен оцінювати зміст рукопису винятково з огляду на його наукову вартість, беручи до уваги такі фактори як: інноваційність, актуальність, джерельну й історіографічну бази, особистий внесок автора у дослідження теми, логічність й аргументованість викладу. Рецензент повинен з’ясувати чи рецензований текст співпадає з іншими відомими йому текстами (ступінь самостійності авторського наративу). Текст надається рецензентові на засадах збереження анонімності автора, так і самої особи рецензента. Рецензентові слід уникати образливих чи зневажливих зауваг, іронії, сарказму тощо, спрямованих проти автора рецензованого тексту. При визначенні рецензента повинна братися до уваги відсутність конфлікту інтересів між ним й автором, чи їхніми організаціями.

 

Редактори

Редактори повинні гарантувати наукову якість публікованих матеріалів та їх тематичну спільність в рамках підрозділу часопису, а також відповідність публікацій міжнародним етичним стандартам. Вони мають виключне право прийняти рукопис до публікації чи відхилити його на етапі, який передує рецензуванню, якщо для цього є вагома причина (тематична невідповідність наперед запланованому змісту числа, очевидно низький рівень наукової якості, публікацію автором ідентичного чи подібного матеріалу в іншому часописі). Редактори повинні зберігати в таємниці імена рецензентів.

 

Політика запобігання академічній недоброчесності 

Всі подані до редакції матеріали повинні мати оригінальний і самостійний характер. Використані у процесі конструювання наукового тексту джерела та література повинні бути згадані (включно з цитованими власними працями). Положення Українського католицького університету про запобігання академічному плагіату (п. 3.3) передбачає обов’язковість проходження редакційних процедур за допомогою системи UNICHECK 

(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf).

У разі виявлення фактів запозичення тексту, договору з автором підписано не буде і його стаття знімається з друку.