Подання

ПОДАННЯ

Готуючись до подання своєї статті в редакцію, автори зобов’язані перевірити її відповідність поданим нижче критеріям. Недотримання бодай однієї з цих вимог може слугувати підставою для відмови в розгляді матеріалу. 

 • Обсяг статті чи публікації джерела не повинен перевищувати 1 друк. арк. (40 тис. знаків разом з пробілами), включно з примітками та анотаціями українською та англійською мовами (обсяг анотації повинен бути не меншим за 2000 але не більшим за 3000 знаків разом з пробілами). Обсяг рецензії не повинен перевищувати 0,5 друк. аркуші  (20 тис. знаків), з етичних міркувань редакція не вміщуватиме рецензій на праці співробітників УКУ. Рецензії, які не містять критичних зауважень, до розгляду не приймаються.
 • У прикінцевих REFERENCES (обсяг яких не враховується в обсяг тексту самої статті) в алфавітному порядку і латинській транслітерації подаються всі згадані у праці друковані видання після 1950 р. Архіви до опису не включаються. Для транслітерації з української мови просимо використовувати стандарт, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 р.: http://ukrlit.org/transliteratsiia Для транслітерації з російської та інших мов рекомендуємо використовувати стандарти Бібліотеки Конгресу США: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
 • В анотації слід обов’язково обґрунтувати: мету дослідження, наукову новизну, опис теорій і методів, джерельної бази дослідження, головні результати дослідження.
 • Стаття має містити УДК. Для співробітників УКУ й іноземних авторів УДК буде створено редакцією часопису.
 • Подання має містити короткі відомості про автора українською й  англійською мовами, включно з науковим ступенем, афіліацією, 1-2 останніми публікаціями та адресою електронної пошти.

Вимоги до оформлення рукопису

 • Текст рукопису потрібно подавати в текстовому редакторі MS Word.
 • Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 (текст) і 10 (посилання), міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Параметри сторінки: відступи зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см (абзацування автоматичне; не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab або знаків пропуску).
 • Текст вирівнюється по ширині.
 • Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) і тире (–).
 • Використання лапок такого формату: «…»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“…”».
 • Виділення фрагмента тексту можливе тільки курсивом
 • Посилання посторінкові («підрядкові») арабськими цифрами з наскрізною нумерацією, оформлені згідно з правилами Видавництва УКУ (див. Загальні вказівки щодо оформлення бібліографічних посилань https://nz-theology.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/zagalni-vkazivkyshhodo-oformlennyabibliografichnyh-posylan-1.pdf).
 • При вживанні давніх мов рекомендовано використовувати шрифти типу Unicode (завантажити пропоновані шрифти: Greek, Syriac, Coptic, Old-Slavonic); якщо автор використовує інші шрифти, йому слід долучити до тексту статті ці шрифти та копію статті у форматі pdf.

Мови публікацій 

українська, англійська та офіційні мови Євросоюзу (автор зобов’язаний попередньо повідомити редколегію про свій намір подати статтю іншою, ніж англійська чи українська мови. Статтю буде прийнято до розгляду лишень за можливості забезпечення незалежного фахового рецензування згаданою мовою, про що редколегія повідомить автора). У кожному разі всі статті повинні містити розлогі анотації англійською мовою, з вказівкою імені та прізвища автора, назви матеріалу.

Ілюстрації подаються окремим файлом із вказівкою місця їх розташування в тексті та приймаються до друку лише за умови їх високої роздільчої здатності.

Авторські права

 Публікації кожного матеріалу, який прийнято до друку, буде передувати процедура укладення стандартного авторського договору щодо передачі права інтелектуальної власності та ліцензійних умов публікації (згідно до відповідної інструкції, яке діє в УКУ (https://sites.google.com/ucu.edu.ua/portal/helpdesk/yurydychnyi-viddil/instruktsii). 

Публікації є безкоштовними. Виплата авторських гонорарів не передбачена.